Zasady bezpieczeństwa
 

Zasady bezpieczeństwa

 
 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w PCC Exol SA - film instruktażowy

 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa
- PCC Exol SA.pdf

Firma PCC Exol SA, ze względu na ilości znajdujących się na jej terenie niebezpiecznych materiałów chemicznych, została zaliczona do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakłady produkcyjne w Brzegu Dolnym oraz w Płocku zostały zgłoszone odpowiednio Dolnośląskiemu i Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków PCC Exol SA  posiada wdrożone systemy bezpieczeństwa we wszyskich lokalizacjach produkcyjnych.

Zapobieganie awariom oraz zwalczanie skutków awarii przemysłowych mogących wystąpić w PCC Exol realizowane jest za pomocą wdrożonego Systemu Bezpieczeństwa.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej oraz mających za zadanie zminimalizować skutki potencjalnej awarii składają się:

  • precyzyjnie przypisane obowiązki w zakresie postępowania pracowników na wypadek awarii na wszystkich szczeblach organizacji
  • system szkoleń i zwiększania świadomości pracowników
  • kontrola operacyjna i monitorowanie pracy instalacji
  • system zarządzania zmianami
  • środki techniczne służące kontroli prowadzonych procesów i zapobieganiu awariom

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej może dojść do powstania awarii przemysłowej. Awarie mogą mieć charakter emisji, wybuchu lub pożaru.

Emisja:

W momencie rozszczelnienia instalacji technologicznej i wydostania się substancji chemicznej do otoczenia, może dojść do rozprzestrzeniania się chmury gazowej stwarzającej zagrożenie toksykologiczne dla ludzi i środowiska. Chmura gazów przemieszczać się będzie zgodnie z kierunkiem wiatru, a stężenie substancji w powietrzu będzie malało wraz z oddalaniem się od źródła emisji. Negatywne skutki emisji toksycznych gazów mogą być odczuwalne w bardzo dużych odległościach od zakładu, sięgających nawet kilku kilometrów.

Pożar:

W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.

Wybuch:

W razie uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych, może powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości. W sytuacji gdy chmura taka napotka na efektywne źródło zapłonu, nastąpić może eksplozja. W wyniku wybuchu powstaje fala nadciśnienia, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Siła oddziaływania fali nadciśnienia maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu. Skutki wybuchów odczuwalne są głównie w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, jednak mogą być słyszalne i powodować pewne straty również w większych odległościach od zakładu.

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą być odczuwalne poza terenem zakładu, uruchomione zostaną procedury zarządzania kryzysowego. Sposób alarmowania ludności oraz zalecenia dotyczące postępowania przedstawione zostały w Instrukcji o postępowaniu dla ludności na wypadek zagrożenia chemicznego.

Na potrzeby sprawnego przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej opracowano wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opisuje działania jakie podjęte zostaną przez służby zakładu, w tym przez Zakładową Służbę Ratowniczą, na terenie zakładu w Brzegu Dolnym oraz Zakładową SDtraż POżarną PKN Orlen w Płocku. Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opisuje działania jakie podjęte zostaną przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w tym przez Państwową Straż Pożarną. Plan dostępny jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu pod adresem internetowym www.kwpsp.wroc.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w PCC Exol SA, uzyskać można w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA.
 

Galeria


 
 
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work