CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
 

CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

 
 

Rozporządzenie CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie weszło w życie 20 dni po opublikowaniu, tj. 20 stycznia 2009r. Od tego czasu przestaje obowiązywać tytył XI rozporządzenia REACH. Zharmonizowana klasyfikacja zawarta w załączniku I do Dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych została przeniesiona do tabeli 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia CLP.

CLP - wprowadza elementy systemu GHS (Globalnie Zharmonizowany System dotyczący klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji           i mieszanin)

PCC EXOL SA bierze czynny udział we wdrażaniu rozporządzenia CLP. Klasyfikujemy chemikalia objęte w/w aktem prawnym, w obowiązujących terminach dokonujemy zmian w kartach charakterystki i na etykietach oraz zgłaszamy nową klasyfikację i oznakowanie do Wykazu Klasyfikacji   i Oznakowania w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Dodatkowe informacje

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work