Certyfikat RSPO
 

Certyfikat RSPO

 
 

Zrównoważona produkcja oleju palmowego i jego pochodnych -  Certyfikat RSPO dla PCC EXOL SA


Pod koniec roku 2013 PCC EXOL SA uzyskała certyfikat RSPO  w modelu Mass Balance. W związku z tym faktem Spółka ma prawo do sprzedaży swoich produktów jako certyfikowanych w tym modelu. Oznacza to, że surowce wykorzystywane do ich produkcji zostały zidentyfikowane i zweryfikowane jako certyfikowane w jednym z trzech modeli RSPO takich jak :  IP (Identity Preserved), SG (Segregated), lub co najmniej  MB (Mass Balance). 

Produkcja oleju palmowego i jego pochodnych z których wytwarza się m.in. surfaktanty uległa w ciągu ostatnich 20 lat znacznemu wzrostowi . Wskutek tego trendu powstały uzasadnione obawy związane ze zrównoważeniem upraw palmowych oraz wpływu produkcji oleju palmowego na lokalne społeczności w krajach stanowiących główne źródła tego surowca. W odpowiedzi na te niepokoje grupa złożona z wiodących interesariuszy i organizacji pozarządowych zawarła w 2004 roku porozumienie  w sprawie zrównoważonej produkcji oleju palmowego (RSPO), mające zapewnić i promować model odpowiedzialnego zarządzania plantacjami oleju palmowego.

RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji „The Roundtable on Sustainable Palm Oil”   (Okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, czyli począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. Członkowie organizacji RSPO  reprezentują wiele różnych środowisk, w tym plantatorów, producentów, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe oraz firmy wykorzystujące  olej palmowy lub jego pochodne  w swojej działalności.

Głównym celem, skutecznie realizowanym przez  RSPO jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden sposób nie oddziałują negatywnie na ludność związaną z terenami uprawy palm olejowych. Aby uzyskać certyfikat RSPO właściciele/zarządzający plantacjami, muszą ponadto wykazać się aktywnymi działaniami na rzecz ochrony przyrody, otaczających plantacje lasów pierwotnych, rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, wyważonym korzystaniem z zasobów wodnych czy szczególnej troski o pracowników plantacji olejowych i ludność lokalną, zamieszkującą pobliskie tereny. RSPO jest pierwszym i jedynym  systemem certyfikacji, który pozwala, poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy, (artykuły spożywcze, kosmetyki, biopaliwa i inne produkty) pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie oddziałują na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycje i kulturę.

Olej palmowy jest uznawany za kontrowersyjny surowiec, ze względu na bliskie powiązania z nielegalnym wycinaniem drzew lasów deszczowych i przyczynianiem się do zmniejszenia bioróżnorodności. Uważa się, że ekspansja palmy olejowej jest główną przyczyną wylesiania w Malezji i Indonezji, którego tempo jest niepokojące. Organizacje pozarządowe zajmujące się środowiskiem naturalnym w aktywny sposób nagłaśniają informacje o sposobie funkcjonowania przemysłu oleju palmowego szczególnie w Azji Południowo – Wschodniej (brak zrównoważenia środowiskowego, słabe warunki pracy, niekorzystny wpływ na środowisko). Firmy malezyjskie były wielokrotnie i regularnie wskazywane przez te organizacje  jako jedne z odpowiedzialnych za powyższe praktyki. Ze względu na rosnąca presję międzynarodową, szczególnie ze strony konsumentów na producentów i dystrybutorów (pośredników), przemysł oleju palmowego w ostatnich latach zaczął powoli się zmieniać. Przykładem mogą być tu producenci surowców chemicznych którzy  stopniowo wdrażają dobre praktyki, poprawiając sferę socjalną i zrównoważenie środowiskowe działań, także ze względu na RSPO.

Informacje na temat certyfikacji i systemu RSPO :

Beata Gruś
Marketing & Sustainable Development Manager

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work