Rozporządzenie CLP
 

Rozporządzenie CLP

 
 

Rozporządzenie CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie weszło w życie 20 dni po opublikowaniu, tj. 20 stycznia 2009r.

CLP dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin. Niezależnie od wielkości tonażu substancji lub mieszaniny należy zaklasyfikować, oznakować i opakować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP zanim zostaną one wprowadzone na rynek Wspólnoty.

Główne założenia Rozporządzenia CLP

 
  • Poprawienie ochrony zdrowia człowieka i środowiska poprzez zapewnienie zrozumiałego na całym świecie systemu informowania o zagrożeniach
  • Ułatwienie międzynarodowego handlu chemikalimi
  • Zmniejszenie potrzeby wykonywania badań i oceny chemikaliów

 

Harmonogram wdrożenia CLP 

 

Termin końcowy 

Karta charakterystyki

Do 1 czerwca 2015
Powinna zawierać klasyfikację substancji zgodnie z DSD; po 1 grudnia 2010r. również klasyfikacja CLP. Będzie to miało zastosowanie zarówno do kart charakterystyk substancji w postaci własnej jak i również do kart charakterystyki mieszanin zawierających te substancje.
Do 1 grudnia 2010
Powinna zawierać klasyfikację substancji zgodnie z DSD. Jednak, jeżeli substancja jest sklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z CLP, to karta charakterystyki substancji powinna zawierać również klasyfikację CLP.
Do 1 czerwca 2015
Powinna zawierać klasyfikację mieszaniny zgodnie z DPD. Jednak, jeżeli mieszanina jest sklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z CLP, to karta charakterystyki mieszaniny powinna zawierać również klasyfikację CLP.
Od 1 czerwca 2015
Powinna zawierać klasyfikację substancji i mieszaniny zgodnie z CLP.
 

 

Jakie chemikalia reguluje CLP?

 
  • produkowanych substancji, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporzadzeniem REACH
  • przywozu substancji, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporzadzeniem REACH
  • produkcji lub przywozu substancji, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie niezależnie od ilości
  • przywozu mieszanin, które zawierają substancje sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie niezależnie od ilości
  • przywozu wyrobów zawierających substancje, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art.7 rozporządzenia REACH

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work