Zrównoważony rozwój
 

Zrównoważony rozwój

 
 

PCC EXOL SA – NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

     Rynek surfaktantów to istotny sektor gospodarki w Polsce i na świecie. Produkcja środków powierzchniowo czynnych jest działalnością wysoce specjalistyczną, prowadzoną przez niewiele firm chemicznych. W skali globalnej istnieje relatywnie wąskie grono producentów wytwarzających środki powierzchniowo czynne. Do grupy tej zalicza się między innymi firma PCC EXOL SA, będąca liderem w produkcji surfaktantów w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na surfaktanty jest bardzo duże i zgodnie z wynikami aktualnych badań rynkowych, będzie się stale zwiększać.

PCC EXOL S.A. jako firma zaawansowana technologicznie, koncentruje się na zrównoważonych działaniach zmierzających do zwiększenia udziału surfaktantów specjalistycznych w przychodach ze sprzedaży. Istotnym ruchem w tym zakresie było włączenie w struktury Spółki, amerykańskiej firmy PCC Chemax, będącej producentem surfaktantów specjalistycznych, stosowanych w branżach takich jak budownictwo, włókiennictwo, przemysł metalurgiczny czy rafineryjno-wydobywczy. Nowa jednostka w strukturze PCC EXOL S.A. ma znaczący wpływ na zwiększenie udziału w rynkach Ameryki Północnej, oraz otwiera nowe kierunki ekspansji np. na rynki krajów azjatyckich.  Oprócz nowych obszarów biznesowych firma PCC Chemax wnosi znaczący wkład w rozwój R&D, stwarzając nowe, szersze możliwości badawczo rozwojowe. Dzięki temu m.in. procesy produkcyjne są mniej energochłonne, a wytwarzane środki powierzchniowo czynne stosowane w różnych aplikacjach, powodują, że wytwarzane z nich produkty są bardziej przyjazne dla środowiska. 

W realizacji długofalowej strategii biznesowej Spółki PCC EXOL, działanie w sposób zrównoważony nabiera coraz większego znaczenia. Dotyczy to zarówno aspektów środowiskowych jak i sfery społecznej. Jako przykład może tu posłużyć implementacja polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, certyfikowany system RSPO związany z identyfikacją surowcową w łańcuchu dostaw, czy też planowane wdrożenie nowych systemów zarządzania emisjami, energią i bezpieczeństwem, zarówno w obszarze środowiska pracy jak i procesów produkcyjnych. Spółka skupia się również na takich aspektach jak np. zrównoważona gospodarka surowcowa, racjonalne zużycie wody i skuteczne gospodarowanie odpadami. Na obecnym etapie modelowania strategii, wdraża i utrzymuje dobre praktyki np. w zakresie wytwarzania składników do formulacji kosmetycznych oraz produktów z grupy środków higieny osobistej. Wspomniane dobre praktyki realizowane w PCC EXOL S.A., dotyczą również oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej, wody i papieru. Dzięki temu sami pracownicy mają bezpośredni wpływ nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również przyczyniają się do redukcji kosztów związanych z działalnością firmy. Wszystkie te działania są ukierunkowane na potrzeby klientów, z którymi firma PCC EXOL S.A. prowadzi otwarty dialog. Klienci otwarcie komunikują swoje potrzeby i korzyści z promowania zrównoważonych produktów na światowych rynkach.

Kreując swoją konkurencyjną pozycję na rynku surfaktantów, Spółka podjęła zobowiązanie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez wytwarzanie i oferowanie klientom zrównoważonych produktów. Idea zbilansowanego rozwoju jest więc kluczowym aspektem we wszystkich obszarach zarządzania i w każdym procesie operacyjnym. Poszukiwanie sposobów na zwiększanie wydajności ekologicznej surfaktantów, poprzez prowadzenie prac badawczych, innowacje, nowe technologie oraz inwestycje, to dziś konieczność również z punktu widzenia rosnących wymagań klientów, szczególnie zaś tych o zasięgu globalnym. To oni bowiem  wyznaczają trendy światowej gospodarki.

     Od roku 2012, PCC EXOL S.A. identyfikuje i monitoruje szeroki zakres aspektów środowiskowych, takich jak np. wytwarzanie ścieków, odpadów, emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, uwolnienia do gruntów, zużycie zasobów naturalnych, zagrożenia związane z awariami.  Obecnie szczególnej uwadze podlegają emisje gazów cieplarnianych. W tym obszarze firma raportuje działania w ramach programu Carbon Disclosure Project (CDP). Ta międzynarodowa inicjatywa ma na celu propagowanie transparentności informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz wykazywanie progresu w ich ograniczaniu nie tylko przez przemysł. Emisje gazów cieplarnianych monitorują i raportują również miasta, banki, sieci dystrybucyjne, firmy logistyczne i inne organizacje niezwiązane z sektorem przemysłowym. Celem Spółki PCC EXOL w zakresie ograniczania wpływu na zmiany klimatyczne, jest redukcja emisji CO2 do atmosfery o 15% do 2020 roku. Aby skutecznie zrealizować ten cel, została opracowana i wdrożona polityka zarządzania energią. W ciągu 2 lat firma planuje również implementację systemu zarządzania emisjami, który będzie podlegał audytowi strony trzeciej.

Kreując zrównoważoną chemię i promując jej idee w polskim przemyśle chemicznym, PCC EXOL S.A. będzie realizować i aktywnie uczestniczyć w szeregu inicjatyw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym: Karty Różnorodności, Kodeksu Etycznego, 10 zasad organizacji UN Global Compact, której firma jest sygnatariuszem. W lipcu 2014 r. Spółka dołączyła do grona uczestników programu „Odpowiedzialność i Troska”, gdzie wspólnie z innymi przedstawicielami przemysłu chemicznego poszukuje solidnych i wiarygodnych podstaw zrównoważonego rozwoju, by następnie wdrażać je we własnych strukturach.  Efektem połączenia biznesu z działaniem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, jest pozyskanie przez Spółkę certyfikatu RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), który pozwala na zbilansowane wykorzystywanie surowców na bazie certyfikowanego oleju palmowego i śledzenie ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Pracownicy Spółki zaangażowani w różnego rodzaju zadania, uczestniczą w szeregu konferencji, spotkań, seminariów i szkoleń, związanych z propagowaniem i wdrażaniem etyki biznesowej.  Działania firmy związane z rozwojem, innowacyjnością i ekspansją na nowe, międzynarodowe rynki, są ukierunkowane na promowanie i kreowanie odpowiedzialnej polityki społecznej i środowiskowej w oparciu o wypracowany Kodeks Etyczny skierowany do pracowników oraz interesariuszy,  zwłaszcza dostawców surowców i usług.

Spółka PCC EXOL coraz lepiej rozumie kwestię szeroko pojętej odpowiedzialności biznesowej. Zdobywa doświadczenia, uczestnicząc zarówno w krajowych jak i międzynarodowych inicjatywach CSR.  Raportuje i poddaje ocenie swoje działania odnosząc w tym zakresie swoje pierwsze sukcesy.  Czerpie z dialogu i współpracy z klientami, dostawcami, sygnatariuszami wielu organizacji wspierających zrównoważony rozwój w Polsce i na całym świecie.

Beata Gruś
Marketing & Sustainable Development Manager
Kontakt : tel. +48 71 794 24 24
e-mail: beata.grus@pcc.exol.eu

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work